Du học Newzealand - Massey University, NZ

Print
massey universityĐại học Massey là trường đại học lớn nhất ở New Zealand (New Zealand) trong đó có 3 cơ sở chính ở 3 thành phố, bao gồm cả Palmerston North, Auckland và Wellington. 
Massey University có nhiều sinh viên và hơn 35.000 học sinh đã chọn để nghiên cứu nhiều môn trong cả hai cấp: đại học và sau đại học tại hơn 210 Chương trình (programs).

Active Image
 
Các khoa học tại Massey University - New Zealand
 
Sample Image Agricultural &Horticultural Science
Sample Image Aviation
Sample ImageBusiness Studies
Sample ImageDesign
Sample Image Education
Sample Image Engineering
Sample Image Environmental Health Science
Sample Image Food Science &Technology
Sample ImageHumanities and Social Sciences
Sample ImageHuman Nutrition &Heath
Sample Image Information Science
Sample ImageNursing Resource &Environmental Planning
Sample Image Science, Sport Management &Exercise
Sample ImageTechnology
Sample Image Veterinary Science
 
Sample Image
 
Học phí ước tính mổi năm
Cử nhân Sample Image

Arts 
Business 
Engineering /Technology
Science 

$ 17,200
$ 18,800
$ 23,000
$ 21,300
Thạc sỉ Sample Image
Arts 
Business 
Engineering /Technology
Science
$ 20,000
$ 26,600
$ 24,600
$ 19,900

Thêm chi tiết Massey University - New Zealand xin liên lạc OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved