Du học Newzealand - chi phí

Print


chi phi du hoc new zealandchi phi du hoc new zealand
Chi phí giáo dục
 
Ăn ở NZ$ 9000 – NZ$ 17000 Mỗi năm
Trường Cao đẳng
NZ$ 11000 –NZ$ 16000 Mỗi năm
Trường Đại Học
Cử Nhân
NZ$ 15000 – NZ$ 20000 Mỗi năm
Thạc sĩ/Tiến sỉ
NZ$ 20000 – NZ$ 23000 Mỗi năm
Học tiếng Anh
NZ$ 1280 – NZ$ 1440 Mỗi năm

*** Note: 1 New Zealand Dollar = 17000 - 17500 VND ***
primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved