Du học mỹ - hệ thống giáo dục

Print
du hoc mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ


Hệ thống giáo dục của Mỹ chia thành các cấp như sau:

1. Kindergarten (Mẫu giáo).

Không bắt buộc.

2. Elementary School (tiểu học).

Là bắt buộc đối với trẻ em từ 5-11 tuổi với khoảng thời gian học là 6 năm (lớp 1 - lớp 6).

3. Secondary School (trung học).

Giáo dục bắt buộc đối với trẻ em 12-18 tuổi (lớp 1 - lớp 6)

4. University (Đại học).

Mức độ này của giáo dục chia thành các loại khác nhau như sau: 2-năm đại học (Junior College) là một chương trình từ 2 năm sau trung học và có 2 loại:

a. Transferable Program: Học viên có quyền chuyển nhượng điểm credit của mình lên năm thứ 3 của trường cao đẳng hoặc đại học để hoc tiếp Bachelor degree (BS).

b. Terminal/ Occupational Program là một khóa học 2 năm tập trung vào các ngành nghề kỹ thuật, và bán chuyên nghiệp.

5. Trường chuyên nghiệp.

Một loại trường học đặc biệt có các chương trình như Y khoa, Luật, vv từ 3-8 năm tuỳ theo ngành học. Thông thường, sinh viên sẽ học sau khi có cử nhân.

Community college (cao đẳng).

Có chương trình 2-năm sau trung học như Junior College.
Cũng có các khóa học 3-4 năm đại học để có bằng Cử Nhân. Và một số trường có trường có chương trình sau đại học như Thạc sỉ.
Đại học (Univeristy) mở giảng dạy Đại học (4 năm), Thạc sĩ (1-2 năm) và Tiến sĩ (4 năm) tập trung vào việc giảng dạy và nghiên cứu về học thuật.

Giáo dục đại học.

Chuẩn bị trước khi học kiến thức cơ bản tại Hoa Kỳ: Điễm Trung bình (GPA) nên được như sau.

 

  • Học Cử nhân cần phải có ít nhất GPA là 2,5 ở trường trung học.
  • Học Cử nhân Nghiên cứu (Honour degree) phải có GPA ít nhất là 2,75 hoặc cao hơn.
  • Học Tiến sĩ phải có bằng Cử nhân ít nhất là 3,50 hoặc cao hơn.

 

Học kỳ.
Sở Giáo dục được sử dụng nhiều cách khác nhau là dựa trên nhu cầu của trường. Phổ biến của các hệ thống địa phương thường chia thành 2 Học kỳ (semester) và có thể có 1 hoặc 2 Summer sesion.

Kiến thức về ngôn ngữ.
Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong giảng dạy và học tập tại Mỹ. Học sinh cần phải có đủ kiến thức trong tất cả trong cả nói, nghe, đọc, viết và hiểu biết do đó, học sinh nên học các khóa học ngôn ngữ tiếng Anh và để sửa soạn thi TOEFL ở Việt nam và để được nhận thức về trình độ Tiếng Anh ở lớp nào. Muốn thêm chi tiết về TOEFL xin vui lòng xem ở đây http://www.toefl.org/.


giáo dục mỹ
primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved