bannermovingsongngu3

HỌC BỔNG DU HỌC NEWZEALAND

Học bỗng du học New Zealand - Đại Học Lincoln học bỗng NZD 4,900 (2)

Print

lincoln universityĐại học Lincoln đang cung cấp học bổng 12 tuần khóa tiếng Anh (ELP) cho những học sinh ghi danh vào khóa dự bị đại học hoặc cử nhân. Học bổng này trị giá NZD 4.900
Học Sinh sẽ phải đóng học phí cho chương trinh EAP trước rồi sẽ được trừ 4,900 vào khóa học Dự bị hoặc chương trình cử nhân tiếp theo.

Thêm chi tiết xin liên lạc OEC Global Education
Tel: 08 38208921 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primi sui motori con e-max
Copyright 2011. OEC Global Education. - All Rights Reserved